Министър Нено Димов и шефът на АПИ инж. Дончо Атанасов подписаха договор за превантивни дейности срещу свлачищата у нас

ОП „Околна среда 2014-2020“ осигурява 3,3 млн. лв. безвъзмездно финансиране за превенция

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо Атанасов подписаха договор за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа. Проектът предвижда изпълнение на строително-монтажни работи за геозащитни дейности на два от определяните като най-неотложни обекти, вписани в регистъра по Закона за устройство на територията (ЗУТ) на свлачищни райони съгласно Методиката за приоритизиране на свлачищата в Република България.

Първият свлачищен обект е по пътя Видин – Кула – Връшка чука до границата на Република България. Вторият обект е на републикански път III-1306 по маршрут Габаре – Върбица – Вировско – Тишевица – Горно Пещене – Враца – Борован. С изпълнението на превантивни действия на двата обекта ще се предотврати рискът от свлачища за десетки хиляди жители и пътуващи.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 3,3 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 23 месеца.

 

Графиците за разделно събиране на отпадъци в София с достъпна визия

11Столична община визуализира графиците за сметосъбиране и сметоизвозване на различните видове отпадъци за всеки един от районите си. Достъпните визии събират и обобщават информацията за всички потоци отпадъци по лесен и удобен начин. Акцент е поставен върху графиците за извозване на едрогабаритни отпадъци за всеки район и подрайон, а за максимално улеснение за столичани е предложено и обозначение върху карта. Призивът към гражданите е да планират изхвърлянето на едрогабаритните си отпадъци в деня на извозването им, така че да се намали престоят на изхвърлените стари мебели, дограми или чували от домашен ремонт на улицата. „С помощта на Столичния инспекторат и Зелена София изготвихме обобщени модерни визуализации, които предоставяме на районните администрации, и ще разчитаме на тях за по-нататъшното им разпространение. Целта е, така поднесена, информацията да стигне до жителите на всеки блок и до обитателите на всяка общинска сграда. Само чрез популяризиране на информацията за това кога и как да събираме и изхвърляме отпадъците си, включително едрогабаритните, опасните отпадъци, електрическите и електронните, можем да разчитаме, че несъобразеното изхвърляне ще се сведе до минимум, както и ще намалее възможността старите ни мебели да бъдат събирани нерегламентирано и евентуално да бъдат изгорени във въздуха“, коментира зам.-кметът по „Околна среда“ в СО Йоана Христова.

Инициативата за изготвяне на единни обобщени визуализации стартира наскоро с разпространение на графиците под формата на стикери върху контейнерите за смесен битов отпадък в пилотен район „Красно село”.

 

Брюксел дава до 500 000 евро за проекти на собственици на горски територии

Николай АНТОНОВ

11_Sobstvenici_gori.Собственици на горски територии могат да кандидатстват за финансиране на проекти по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) – Благоевград. Общият бюджет на процедурата е 35 204 400 лв., а всеки отделен проект може да бъде на стойност от 9779 лв. до 977 900 лв. За одобрени проектни предложения, които се изпълняват на територията на общини от селските райони, безвъзмездната финансова помощ ще бъде в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и до 40% извън тези райони.

За финансиране могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 0,5 ха горски територии, поясниха от ОИЦ. Освен тях допустими кандидати по процедурата са общини, собственици на минимум 10 ха горски територии, микро, малки и средни предприятия и горски стопани, доставчици на услуги. Две са основните цели на подмярка 8.6 на ПРСР за периода 2014-2020 г. – подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места и подобряване състоянието на горите, тяхното опазване и устойчиво стопанисване.

Дейностите по тази подмярка, които ще получат еврофинансиране от ПРСР, включват изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи, необходими за първичната преработка на дървесина, както и закупуването на земя, когато е пряко свързана с изпълнението на проектното предложение, уточниха още от ОИЦ. Освен това ще се подпомага закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извозване, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства. Ще се финансират и отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40-годишна възраст. Крайният срок за подаване на проектни предложения от страна на допустимите кандидати е 31 юли 2018 г., като кандидатстването се осъществява само по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg, допълниха от ОИЦ.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си